021-66054902

ساعت پاسخگویی از 8 صبح الی 17

جستجوی دامنه

  پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6 پلن 7
فضا 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت 1,000 مگابایت 2,000 مگابایت 5,000 مگابایت 7,500 مگابایت
پهنای باند 1 گیگ 2 گیگ 5 گیگ 10 گیگ 15 گیگ 20 گیگ 25 گیگ
افزودن دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
کنترل پنل DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
محل دیتا سنتر دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت
قیمت

290,000

سالیانه - ریال

390,000

سالیانه - ریال

490,000

سالیانه - ریال

890,000

سالیانه - ریال

1,490,000

سالیانه - ریال

1,690,000

سالیانه - ریال

1,290,000

سالیانه - ریال

  پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6 پلن 7
فضا 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت 1,000 مگابایت 2,000 مگابایت 5,000 مگابایت 7,500 مگابایت
پهنای باند 1 گیگ 5 گیگ 10 گیگ 20 گیگ 40 گیگ 60 گیگ 80 گیگ
افزودن دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
کنترل پنل DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
محل دیتا سنتر دیتا سنتر آلمان دیتا سنتر آلمان دیتا سنتر آلمان دیتا سنتر آلمان دیتا سنتر آلمان دیتا سنتر آلمان دیتا سنتر آلمان
قیمت

290,000

سالیانه - ریال

390,000

سالیانه - ریال

490,000

سالیانه - ریال

690,000

سالیانه - ریال

1,290,000

سالیانه - ریال

1,590,000

سالیانه - ریال

1,990,000

سالیانه - ریال

  پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6 پلن 7
فضا 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت 1,000 مگابایت 2,000 مگابایت 5,000 مگابایت 7,500 مگابایت
پهنای باند 1 گیگ 2 گیگ 5 گیگ 10 گیگ 15 گیگ 25 گیگ 40 گیگ
افزودن دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
کنترل پنل DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
محل دیتا سنتر دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت
قیمت

250,000

سالیانه - ریال

350,000

سالیانه - ریال

650,000

سالیانه - ریال

1,100,000

سالیانه - ریال

1,600,000

سالیانه - ریال

2,500,000

سالیانه - ریال

3,500,000

سالیانه - ریال

  پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4
فضا 100 مگابایت 100 مگابایت 100 مگابایت 100 مگابایت
پهنای باند 1 گیگ 1 گیگ 1 گیگ 1 گیگ
دامنه رایگان (یکساله) ir. ir. com. org. net. info. com. org. net. info.
افزودن دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
کنترل پنل DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
محل دیتا سنتر دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر افرانت دیتا سنتر آلمان دیتا سنتر آلمان
قیمت

355,000

سالیانه - ریال

355,000

سالیانه - ریال

690,000

سالیانه - ریال

690,000

سالیانه - ریال

آخرین اخبار
آخرین مقالات
پروژه های در دست اقدام